مجله کسب و کار هاروارد | نسخه فارسی

بخش روشنگری این شماره به بحث مدیریت زمان برای مدیران و رهبران پرداخته است.

مقالات مطرح زیادی در سایر زمینه ها هم در این شماره قرار گرفته است. لیست مقالات مهم این شماره را در بخش مقالات مشاهده و مطالعه نمایید.

دسترسی: در انبار


مجله کسب و کار هاروارد | نسخه فارسی

بخش روشنگری این شماره به بحث استراتژی برای استارتاپها پرداخته و مقالات مطرح زیادی در سایر زمینه ها هم در این شماره قرار گرفته است. لیست مقالات مهم این شماره را در بخش مقالات مشاهده و مطالعه کنید.

دسترسی: در انبار


شماره مارس-آوریل 2018

مجله کسب و کار هاروارد

نسخه فارسی

نسخه الکترونیک این شماره از مجله، با حمایت بانک ملت و در قالب کمپین #نشرآگاهی بصورت رایگان عرضه شده است.

دسترسی: در انبار


مجله کسب و کار هاروارد

نسخه فارسی

ژاونیه فوریه 2018

دسترسی: در انبار


مجله کسب و کار هاروارد

نسخه فارسی

شماره نوامبر-دسامبر ۲۰۱۷

دسترسی: در انبار


مجله کسب و کار هاروارد

نسخه فارسی

سپتامبر-اکتبر 2017

 

دسترسی: در انبار


مجله کسب و کار هاروارد

نسخه فارسی

شماره جولای آگوست 2017

دسترسی: در انبار


مجله کسب و کار هاروارد

نسخه فارسی

می-جون 2017

دسترسی: در انبار


مجله کسب وکار هاروارد

نسخه فارسی

مارس آوریل 2017

دسترسی: در انبار

15,000 تومان

مجله کسب و کار هاروارد

نسخه فارسی

ژانویه فوریه 2017

دسترسی: در انبار