یافتن مسئولیت‌های صحیح برای بنیان‌گذاران سابق

نویسندگان: دانلد یه, کیتی اسمیث میلوی, یاری تومالاهرساله هزاران سازمان غیرانتفاعی باید جایگزینی برای بنیان‌گذار اسبق خود بیابند. عقل متعارف می‌گوید که آن‌ها را کاملاً جدا کنید. با این تفکر، فرد جایگزین با آسودگی از آزادی و استقلال خود لذت خواهد برد – همین منطق توسط کمپانی‌های عمومی دنبال شد. اما تحقیق جدید نشان می‌دهد […]