5 بعد کنجکاوی

نویسندگان: تاد کاشدان, دیوید دیساباتو, فالون گودمن, کارل ناتونمقاله مرتبط پیشنهادی: پرونده ای برای کنجکاوی در کسب و کار — روانشناسان تحقیقات فراوانی را تفسیر کردند تا بتوانند فواید بسیار کنجکاوی را متوجه شوند. کنجکاوی موجب ارتقای هوش می‌شود: در یک مطالعه، کودکان بسیار کنجکاو 3 تا 11 ساله، نمره‌ی آزمون هوش خود را 12 […]